Algemene voorwaarden DPP2 - programma's

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van het DPP2 - programma 

 

 1.     Algemeen

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van DPP2.

 

2.     Grondslag offertes

 Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. DPP2 zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’ omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd, tenzij anders is overeengekomen.

 

3.     Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever

 Om de uitvoering van het programma goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die DPP2 nodig heeft.

 Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van DPP2 betrokken (zullen) zijn.

 

4.     Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering.

 Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door DPP2 geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

 

5.     Personeel

5.1   Wijziging coachteam

DPP2 kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het coachteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van het MD-programma niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het coachteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met DPP2 plaatsvinden.

 

5.2   Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na de beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

 

6.     Tarieven en kosten van de opdracht.

De tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn inclusief de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten tenzij in de offerte of overeenkomst nadrukkelijk anders is vermeld. In dat geval worden de werkelijke kosten afzonderlijk in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Bij een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten kan DPP2 bij de start van een nieuw kalenderjaar de te hanteren tarieven overeenkomstig aanpassen. 

 

7.     Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten, zoals in artikel 6 genoemd, worden vooraf in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.

Indien betaling achterwege blijft, kan DPP2 met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

 

8.     Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging  het overeengekomen honorarium  of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal DPP2dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door het toedoen van de opdrachtgever, zal DPP2 de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 

9.     Duur en afsluiting van de opdracht.

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het coachteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die DPP2 verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. DPP2 gaat ervan uit dat het programma een doorlooptijd heeft van 100 kalenderdagen.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de  opdrachtgever decharge verleent. Mocht geen decharge worden verleend dan zal DPP2 extra inspanningen verrichten om binnen een redelijke termijn alsnog decharge te verkrijgen. 

 

10.  Tussentijdse beëindiging van  de opdracht.

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig éénzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 

11.  Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van DPP2. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van het bureau.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. 

 

12.  Vertrouwelijkheid

DPP2 is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. DPP2 zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. 

De opdrachtgever zal zonder toestemming van DPP2 aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van DPP2, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

 

13.  Aansprakelijkheid

DPP2 is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door DPP2 van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen en coaching in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat DPP2 voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

 

14.  Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten van DPP2 is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

15.  Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van overeenkomsten van DPP2 dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van tuchtrechtspraak van de Ooa.

 

DPP2 |  juni 2021 | Clematisstraat 8 | 8091 VK Wezep